Vervelend, dat u bij een schade betrokken bent geraakt. Maar we gaan u direct helpen. 

Wanneer u hieronder alle gegevens van de schade invult, kunnen we gelijk voor u aan de slag, want met de button (onderaan) 'Verzenden' krijgen wij ze gelijk binnen.

Belangrijk!
Probeer ook foto's van de schade te maken met uw smartphone. Want die kunt u gelijk meesturen. 
Zo kunnen wij direct zien hoe wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Uw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Kraan Assurantiën Voor zover nodig wordt Kraan Assurantiën hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.